OZNÁMENIE (INFORMÁCIE) O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

1. Kto je prevádzkovateľom? 

Občianske združenie Fotofo, registrované v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekciou verejnej správy pod číslom VVS 1-900/90-13013, so sídlom Prepoštská 4, P.O. Box 290, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30811911, DIČ: 2020825466, email: vaclavmacek@sedf.sk, tel.: +421 2 5441 8214 (ďalej len „Prevádzkovateľ“  
alebo „Fotofo“) je v súlade s článkom 4, bod 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016//679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) prevádzkovateľom, keďže sám určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Fotofo prevádzkuje inštitúciu Stredoeurópsky dom fotografie (ďalej len „SEDF“)  
za účelom poskytnutia priestoru pre výstavnú, publikačnú, informačno-konzultačnú, edukatívnu a zbierkotvornú činnosť. 

2. Kto je dotknutou osobou? 

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Fotofo vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ. 

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami: 

• fyzické osoby ktoré v minulosti absolvovali kurzy/workshopy v SEDF alebo prejavili o ne záujem  

• fyzické osoby ktoré vyplnili / vyplnia prihlasovací formulár pre účely marketingového oslovovania (zasielanie noviniek, informácií o činnosti Fotofo a pod.) 

• fyzické osoby – kupujúci, ktorí prostredníctvom e-shopu uzatvorili /uzatvoria s Fotofo kúpnu zmluvu 

• fyzické osoby – návštevníci e-shopu, ktorí vyplnili / vyplnia prihlasovací formulár pre účely marketingového oslovovania (zasielanie noviniek, informácií o činnosti Fotofo a pod.) 

• fyzické osoby – dobrovoľníci (na základe dobrovoľníckej zmluvy) 

• fyzické osoby – zamestnanci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru  
(na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti, príp. dohody 

o dielo) 

3. Ako a na aký účel získavame a spracúvame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje sme doteraz získavali na základe elektronickej komunikácie (e-mailom) – prejavenia záujmu o naše kurzy, ďalej na základe vášho prihlásenia na našom portáli prostredníctvom prihlasovacích alebo registračných formulárov, udelením súhlasu na našom portáli elektronicky 
alebo písomne, uzatvorením zmlúv/dohôd, a naďalej ich budeme získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu.  

Vaše osobné údaje na marketingové účely spracúvame len na základe vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať (písomne na adrese Fotofo alebo zaslaním mailu na adresu: vaclavmacek@sedf.sk). Marketingovým účelom je najmä naša činnosť spočívajúca v zasielaní noviniek (newsletter), ponúk, spravodajov a informácií o činnostiach, aktivitách Fotofo 
alebo informovaní o možnosti prihlásiť sa do súťaží organizovaných Fotofo alebo inou inštitúciou. 

4. Aké vaše osobné údaje spracúvame / budeme spracúvať a ako? 

Fotofo ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu údajov, ktoré dotknuté osoby poskytli Prevádzkovateľovi v registračnom/evidenčnom formulári / prihláške 
(v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo). 

Vaše osobné údaje nie sú a nebudú v informačnom systéme Fotofo spracúvané výlučne na princípoch automatizovaného spracovania, vrátane profilovania. 

5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom? 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení/povinní poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí orgánov verejnej moci a pod. alebo vášho súhlasu. 

6. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom? 

V súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia, máte ako dotknutá osoba právo: 

• na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté; 

• žiadať opravu (aktualizáciu) vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne; 

• na výmaz vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli dané, príp. odvoláte súhlas s ich spracovaním, a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie, alebo z dôvodov podľa článku 17 Nariadenia. 

• na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť, alebo z dôvodov podľa článku 18 Nariadenia; 

získať vami poskytnuté vaše osobné údaje v elektronickej alebo písomnej podobe a preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi; 

• kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu (spôsobom, akým ste ho Fotofo poskytli). V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov budú vaše osobné údaje vymazané / zlikvidované v súlade s Nariadením a príslušnými právnymi predpismi; 

namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov (bližšie v bode 7. tohto oznámenia) 

• podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Tieto práva (prístup, oprava, vymazanie, obmedzenie spracúvania, získanie a prenesenie, namietanie) si môžete uplatniť nasledovnými spôsobmi

• zaslaním písomnej žiadosti na adresu Fotofo uvedenú v bode 9. tohto oznámenia; 

• správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú 

v bode 9. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť; 

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie. 

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr 
do tridsiatich dní od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme vo veci takej žiadosti odmietnuť konať. 

7. Ako môžete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov? 

V súlade s článkom 21 Nariadenia, máte právo namietať proti tomu, aby sme spracúvali vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak nám táto povinnosť nebude vyplývať z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov môžete využiť v nasledovných prípadoch: 

• z vašich osobných dôvodov, ak sú vaše osobné údaje spracúvané Fotofo na účely oprávnených záujmov, ktoré Fotofo sleduje, 

• ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. 

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme a likvidujeme v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nasledovne: 

• osobné údaje z kúpnej / darovacej / dobrovoľníckej zmluvy a dohôd o brigádnickej práci študentov, dohôd o pracovnej činnosti, príp. dohôd o vykonaní práce a dohôd o dielo po dobu 10 rokov v súlade 
s príslušnými daňovými a registratúrnymi právnymi predpismi 

• osobné údaje poskytnuté na marketingové účely po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu 
so spracovaním osobných údajov, alebo do ukončenia spracúvania osobných údajov podľa kategórie dotknutej osoby účelu podľa bodov 2. a 3. tohto oznámenia) 

9. Ako nás môžete kontaktovať? 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov Fotofo, môžete nás kontaktovať na nasledovných adresách: 

OZ FOTOFO 

Prepoštská 4, P.O. Box 290, 814 99 Bratislava 

e-mail: vaclavmacek@sedf.sk